Skip to content
Home » משכון: מעבר לעסקת נדל"ן

משכון: מעבר לעסקת נדל"ן

משכון, מונח שגור בתחום הנדל"ן, מתייחס לנכס המשועבד כערובה לחיוב. ברוב המקרים, אנו נתקלים במשכון בהקשר של משכנתא – הלוואה לרכישת דירה או נכס אחר, כאשר הנכס הנרכש משמש כערובה להחזר ההלוואה. אך משכון אינו מוגבל רק לנדל"ן. במובן הרחב יותר, משכון הוא כלי משפטי רב עוצמה המאפשר לאנשים פרטיים, עסקים וגופים ציבוריים להבטיח התחייבויות ולקבל גישה להון.

היבטים מרכזיים של משכון:

 • סוגי נכסים: ניתן למשכן מגוון רחב של נכסים, לרבות נדל"ן, כלי רכב, ציוד עסקי, זכויות קניין רוחני ואף חשבונות בנק.
 • רישום: רישום משכון אצל רשם המשכונות מבטיח את זכותו של הנושה (מקבל המשכון) על פני נושים אחרים.
 • מימוש: במקרה של אי עמידה בתנאי ההתחייבות, רשאי הנושה לממש את המשכון, כלומר למכור את הנכס המשועבד ולכסות את חובו.
 • סוגי משכון: קיימים סוגים שונים של משכון, ביניהם משכון רגיל, משכון צף, משכון מוסווה ועוד. לכל סוג מאפיינים ייחודיים והשלכות משפטיות שונות.

יתרונות השימוש במשכון:

 • גישה להון: משכון מאפשר לקבל הלוואות בתנאים נוחים יותר, כיוון שהוא מספק לנושה ביטחון נוסף.
 • מימון עסקאות: משכון משמש כלי יעיל למימון רכישות גדולות, כגון דירה או ציוד עסקי.
 • הגנה על הנושה: במקרה של חדלות פירעון, לנושה יש זכות קדימה על הנכס המשועבד.

חשוב לציין:

 • משכון אינו פתרון קסם. יש לשקול היטב את ההשלכות המשפטיות והכלכליות לפני לקיחת משכון.
 • מומלץ להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום המשפט המסחרי על מנת להבטיח את זכויותיכם ולמנוע סיכונים מיותרים.

משכון הוא כלי משפטי רבגוני ושימושי המאפשר גישה להון, מימון עסקאות והגנה על נושים. הבנת המאפיינים השונים של משכון והתייעצות עם גורמים מקצועיים רלוונטיים חיוניים למימוש מלוא הפוטנציאל שלו תוך ניהול סיכונים מושכל.

חוק המשכון: ערובה חיונית בעולם העסקים

חוק המשכון, התשכ"ז-1967, הוא נדבך חשוב במערכת המשפטית הישראלית, המספק מסגרת משפטית יציבה להענקת אשראי תוך הגנה על זכויותיהם של הן הלווים והן המלווים. חוק זה מגדיר את תנאי יצירת משכון, את דרכי מימושו ואת זכויותיהם וחובותיהם של הצדדים המעורבים. בבסיס חוק המשכון עומד עקרון פשוט: לווים רשאים לשעבד נכסים
שבבעלותם כערובה להחזר הלוואות. משמעות הדבר היא שהמלווים יכולים, במקרה של אי פרעון, לממש את הנכסים המשועבדים ולכסות את חובם.

חוק המשכון מסווג נכסים לשלוש קטגוריות:

 • נכסים שיש לגביהם הוראות מיוחדות בדין אחר: נכסים אלו, כמו מקרקעין, כפופים להוראות ספציפיות בחוקים אחרים, כגון חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969.
 • נכסים נדים ובניירות ערך שהופקדו בידי הנושה או בידי שומר מטעמו: נכסים אלו, כמו רכבים או מניות, נחשבים למשועבדים מרגע הפקדתם בידי הנושה או שומר מטעמו.
 • נכסים נדים ובניירות ערך שלא הופקדו כאמור: נכסים אלו, כמו תכשיטים או ציורים, נחשבים למשועבדים רק לאחר רישום המישכון בפנקסי המקרקעין או במרשם ניירות הערך, בהתאם לסוג הנכס.

חוק המשכון קובע גם את אופן מימוש המשכון. במקרה של אי פרעון, הנושה רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה לצו מימוש. בית המשפט רשאי לאשר את הבקשה ולהורות על מכירת הנכס המשועבד. חוק המשכון ממלא תפקיד חיוני בעידוד מתן אשראי למשקי בית ולעסקים. על ידי מתן ערובה ללווים, המלווים נוטים יותר להעניק הלוואות, מה שמקדם צמיחה כלכלית.

עם זאת, חשוב לציין שחוק המשכון אינו נטול חסרונות. במקרים מסוימים, לווים עלולים למצוא את עצמם במצב שבו הם מאבדים נכסים יקרי ערך כתוצאה מאי פרעון. לכן, חשוב לוודא היטב את תנאי ההלוואה לפני חתימה על הסכם משכון,
ולפנות לייעוץ משפטי במקרה הצורך.
בנוסף להסברים אלו, חשוב לציין שחוק המשכון עבר מספר תיקונים לאורך השנים. התיקון המשמעותי ביותר בוצע בשנת 2005, במסגרתו הוספו הוראות חדשות הנוגעות למימוש משכון על ידי גופים מוסדיים, כמו בנקים וחברות ביטוח. חוק המשכון הוא כלי משפטי מורכב בעל השלכות משמעותיות על חייו של כל אדם. הבנת החוק והשימוש בו בצורה נכונה יכולים לסייע הן ללווים והן למלווים לנהל את עסקיהם בצורה אחראית ובטוחה.

דילוג לתוכן